پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم در گفت‌وگو با نسل‌فردا مطرح کرد:

مدیر زن تربیت نکرده‌ایم

براساس اصل 20 قانون اساسی زن و مرد به‌طور یکسان از حمایت قانون برخوردارند؛ همچنین اصل 21 قانون اساسی معطوف به حقوق زنان است. بر اساس این اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور مورد تأکید قرارگرفته است؛ به‌طبع بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی باید این مهم محقق شود و ازلحاظ مشارکت سیاسی موردتوجه ویژه‌ای قرار گیرد. این درحالی‌است که زنان تاکنون نتوانسته‌اند به سهم واقعی خود دست پیدا کنند. توجه به این مشارکت سیاسی به‌معنای سهم‌خواهی نیست؛ بلکه مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود؛ بنابراین این امیدواری وجود دارد که آقای روحانی با گزینش زنان شایسته در پست‌های مدیریتی و وزارتی زمینه تحقق این امر مهم را فراهم کند. در این راستا «نسل‌فردا» با پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید: