اولین جلسه غیر رسمی اعضای فعال مجمع دانش اموختگان-شاخه رفسنجان برگزار شد.در این جلسه در خصوص اهداف وبرنامه های مجمع در رفسنجان وبرگزاری انتخابات شورای مرکزی بحث وتبادل نظر گردید.شایان ذکر است اولین جلسه رسمی وانتخابات اعضای شورای مرکزی شاخه رفسنجان با تصویب شورای مرکزی مجمع دانش اموختگان وحضور رابط صورت می گیرد.اولین جلسه با حضور مریم سالاری ،مرضیه خلیلی،سوده جمالی،هادی بحرانی،مهدی مرتضایی،امیر سعید سعیدی،امین محمد رضایی ،محمود آخوندی و محمد محی الدینی رسمیت یافت.

شایان ذکر است حزب مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی-شاخه رفسنجان اولین حزب اصلاح طلب است که برمبنای  اساس نامه کار خود را در شهر رفسنجان آغاز نموده است.