بسمه تعالی

 

اساسنامه

مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی

 

فصل اول- کلیات واهداف

ماده 1- نام: مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "مجمع" نامیده می شود.

ماده 2- هدف: انجام کلیه فعالیت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیرانتفاعی در چهارچوب قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به منظور تقویت دانش آموختگان دانشگاههای داخل و خارج از کشور، تلاش در جهت ترویج اسلام ناب محمدی (ص)، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و قانون اساسی، تلاش در جهت بهره وری استعدادها و توانایی اعضاء در انجام فعالیت های علمی، پژوهشی، اجتماعی و رفع مشکلات و موانع پیشرفت آن.

ماده 3- محل فعالیت: مرکز اصلی مجمع در تهران خواهد بود و در صورت لزوم می تواند با رعایت مفاد اساسنامه و رعایت مقررات مروبطه نسبت به ایجاد شعب در سایر نفاط ایران و یا خارج از کشور اقدام نماید.

ماده 4- تابعیت: کلیه اعضای مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارند.

ماده 5- مدت فعالیت مجمع از تاریخ تاسیس (28/10/1363) برای مدت نامحدود می باشد.

ماده 6- دارایی اولیه مجمع در بدو تاسیس اعم از منقول و غیرمنقول معادل 000/500 ریال می باشد که تماما توسط اعضا  در اختیار مجمع قرار گرفته است.

ماده 7- طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه های  دولتی ارتباط دارد. پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

 

فصل دوم- ارکان

ماده 8- ارکان مجمع عبارتند از: مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل، هیات اجرایی، بازرس.

الف- مجمع عمومی

ماده 9- مجمع عمومی از تمامی اعضاء مجمع تشکیل شده و عالی ترین مرجع تصمیم گیری می باشد که بصورت عادی یا  فوق العاده تشکیل می شود.

ب- اهداف:

1-     تلاش در جهت ایجاد زمینه های تحقق اهداف عالیه اسلام ناب محمدی (ص) در جامعه در تمامی ابعاد.

2-     تلاش در جهت ایجاد فضای مناسب برای آزادی های اساسی انسانی و قانونی افراد در جامعه مدنی، مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3-     تلاش در جهت افزایش بهره وری استعدادها و قابلیت اعضاء در انجام فعالیت های علمی، پژوهشی و اجتماعی.

4-     تلاش در جهت افزایش مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از طریق مشاور منظم و سامان دهی شده گروهی در سطوح استراتژیک.

5-     تلاش در جهت حاکمیت قانون و قانون گرایی در جامعه.

ج- خط مشی مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی:

1-     به کارگیری روشها و تمهیدات مورد لزوم ایجاد فضای سالم رقابت های سیاسی در جامعه و نهادینه کردن فعالیتهای سیاسی و پاسداری از شعایر اصلی نظام "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی".

تبصره: طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در مرامنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه های  دولتی ارتباط دارد. پی از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

2-     ارائه خدمات علمی، پژوهشی و مشورتی مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران در سطوح استراتژیک.

3-     به کار گیری تمهیدات لازم جهت تامین و توسعه آزادی های اساسی انسانی و قانونی افراد و نهادهای مدنی در جامعه.

4-     به کارگیری تمهیدات لازم جهت وحدت و همکاری روز افزون با جوامع؛ انجمنها، جمعیت ها و تشکلهای اسلامی و قانونی کشور.

تبصره 4- نعداد جلسات شورای مرکزی و چگونگی اتخاذ تصمیمات آن برابر آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

تبصره 5- انتخاب اعضاء شورای مرکزی برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده 16- وظایف و اختیارات شورای مرکزی:

الف- پیگیری مصوبات مجمع عمومی و نظارت بر حسن اجرای آنان.

ب- هدایت و پیشبرد کلیه فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مجمع.

ج- انتخاب عزل و قبولی استعفای دبیرکل و هیئت اجرایی.

د- تهه و تائید برنامه ها و دستور جلسه مجمع عمومی.

ه- تهیه پیشنهادات پیرامون اصلاح مرامنامه و اساسنامه مجمع.

و- بررسی و اظهارنظر پیرامون عملکرد دبیرکل و هیئت اجرایی جهت ارائه به مجمع عمومی.

ز- بررسی و تصویت در خصوص تاسیس شعب مجمع در استانها.

ح- بررسی و تصویت بودجه مجمع و نظارت بر حسن اجرای آن.

ط- سیاستگزاری کلی پیرامون فعالیت های کمیته های اجرایی.

ی- تصویت عضویت و یا لغو عضویت اعضاء مجمع.

ک- تصویت ایجادف ادغام و یا انحلال کمیته های اجرایی بنا به ضرورت.

ج- دبیرکل:

ماده 17- دبیرکل بالاترین مقام اجرایی مجمع است که توسط شورای مرکزی و از بین اعضای آن شورا یا رای مستقیم و کتبی برای مدت 2 سال انتخاب می شود.

تبصره 1- انتخاب دبیرکل برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده 18- وظایف و اختیارات دبیرکل:

الف- برگزاری و اداره جلسات شورای مرکزی به عنوان ریاست آن شورا و تهیه دستور جلسات آن.

ب- اعلام مواضع و دیدگاههای مجمع در تمامی زمینه ها و پاسخگویی در قبال مسائل.

ج- ارائه گزارشات امور اداری و سالیانه شورای مرکزی.

د- پیشنهاد ایجاد و تاسیس شعب مجمع در استانها به شورای مرکزی.

ه- ابلاغ مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی به سایر ارکان مجمع و نظارت بر حسن اجرای آنها.

و- پیشنهاد اعضای هیآت اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام پس از تصویب شورای مرکزی.

ز- برگزای و اداره جلسات هیات اجرایی به عنوان ریاست آن هیات و تهیه دستور جلسات آن و پیگیری حسن اجرای مصوبات هیات اجرایی.

ح- ارائه پیشنهاد عضویت اعضاء به شورای مرکزی پس از بررسیهای لازم در هیات اجرایی.

 

د- هیات اجرایی:

ماده 19- مجمع دارای یک هیات اجرایی است که با پیشنهاد دبیرکل و تصویت شورای مرکزی از میان اعضاء شورای مرکزی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند. هیات اجرایی زیر نظر دبیرکل به وظایف مربوطه اقدام می نماید.

تبصره 1- انتخاب هیات اجرایی برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره 2- هرکدام از اعضاء هیات اجرایی ریاست و مسئولین یکی از کمیته های اجرایی (مذکور در ماده 21) را به عهده  دارند.

تبصره 3- هیات اجرایی در مقابل شورای مرکزی و دبیرکل پاسخگو می باشد.

ماده 20- وظایف و اختیارات هیات اجرایی:

الف- اجرای مصوبات شورای مرکزی.

ب- بررسی و اظهار نظر پیرامون تقاضای عضویت و لغو عضویت در مجمع و ارائه آن به شورای مرکزی.

ج- تهیه آئین نامه ها و پیشنهاد آن به شورای مرکزی جهت تصویب.

د- ارائه برنامه سالیانه فعالیت های مجمع و پیشنهاد بودجه مربوطه به شورای مرکزی.

ه- انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی.

و- برگزاری سمینارها، جلسات فرهنگی، کلاسهای آموزشی، دیدارهای زیارتی و علمی.

ز- تلاش در جهت گسترش ارتباط با تشکلهای مذهبی و سیاسی که در چهارچوب قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می نمایند.

ح- حفظ و حراست و نقل و انتقال امواح منقول و غیرمنقول (فروش اموال غیرمنقول منوط به کسب مجوز از شورای مرکزی است) مجمع، افتتاح حساب در بانکهاف انجام تشریفات قانونی و ثبتی، حل و فصل دعاوی از طریق سازش با حق انتخاب وکیل با حق توکیل.

ط- ایجاد بانکاطلاعاتی از وضعیت و رزومه اعضاء.

ماده 21- کمیته های اجرایی مجمع عبارتند از: کمیته تشکیلات، کمیته علمی و فرهنگی، کمیته سیاسی، کمیته  پشتیبانی و مالی و کمیته اطلاع رسانی.

تبصره 1- ایجاد کمیته های جدید با ادغام و انحلال کمیته های موجود با پیشنهاد کمیته تشکیلات و تائید هیئت اجرایی و تصویب شورای مرکزی امکان پذیر می باشد.

تبصره 2- روسای کمیته های اجرایی بنا به ضرورت حداقل چهار نفر دیگر از اعضاء رسمی را جهت همکاری و مشاوره به  دبیرکل معرفی می نمایند که پس از موافقت نسبت به دعوت از آنان به همکاری از طریق دبیرکل اقدام خواهد شد.

 

ه- بازرس:

ماده 22- مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 23- وظایف و اختیارات بازرس:

الف- بررسی کلیه اسناد، اوراق مالی و گزارشات فعالیت مجمع، همچنین تهیه گزارش کتبی برای مجمع عمومی.

ب- بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد شورای مرکزی برای اطلاع حاضرین در مجمع عمومی.

ج- گزارش هر گونه تخلف شورای مرکزی، دبیرکل و هیئت اجرایی از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

ماده 24- کلیه اسناد و مدارک مجمع اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید شرط به وسیله دبیرکل باید جهت  بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

 

فصل سوم- عضویت

ماده 25- کلیه افرادی که موفق به اخد دانشنامه در یکی از مقاطع تحصیلی از دانشگاههای داخل یا خارج از کشور با داشتن شرایط مندرج در ماده 266 این اساسنامه پس از طی مراحل تشکیلاتی می توانند به عضویت مجمع در آیند.

ماده 26- شرایط عضویت:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب- اعتقاد به دین مبین اسلام و التزام به احکام آن.

ج- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی.

د- متعهد به دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی.

ه- عدم اشتهار به هر گونه فساد اخلاقی، مالی.

و- پذیرش مرامنامه و اساسنامه مجمع.

ز- علاقه و مشارکت در فعالیت های مجمع.

ماده 27- پذیرش عضویت و یا لغو آن پس از بررسی در هیات اجرایی می بایست به تصویب شورای مرکزی برسد.

تبصره: آئین نامه عضویت در مجمع می بایست به تصویب شورای مرکزی برسد.

 

فصل چهارم- بودجه و موارد متفرقه

ماده 28- بودجه مجمع از طریق جمع آوری هدایاف اعانات، قبول وقف، وصول حق عضویت اعضاء و فعالیت های مجاز در  چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی تامین می شود.

ماده 29- درآمدها و هزینه های مجمع در دفاتر قانونی ثبت می گردد.

تبصره 1: جهت انجام امور مالی، حسابهای مخصوصی به نام مجمع نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران گشایش می یابد.

تبصره 2: مبنای سال مالی مجمع 31 شهریور ماه هر سال می باشد.

ماده 30- کلیه مدارک، پرونده ها، نوشتجات در دفتر مرکزی مجمع نگهداری می شود. مکابات رسمی به امضاء دبیرکلی  (در غیاب وی به امضاء یکی از اعضای هیات اجرایی) و مهر مجمع معتبر خواهد بود.

ماده 31- مجمع دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب شورای مرکزی و مجوز وزارت کشور جمهوری  اسلامی ایران معتبر خواهد بود.

تبصره 1: دبیرکل در حفظ و حراست از مهر و آرم مجمع مسئولیت قانونی دارد.

ماده 32- مجمع نسبت به انتشار نشریه ای بعد از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با  رعایت قانون مطبوعات اقدام خواهد نمود.

 

فصل پنجم- انحلال

ماده 33- انحلال مجمع با پیشنهاد حداقل 3/2 اعضای شورا بعلاوه دبیرکل و تصویب آن در مجمع عمومی عادی یا فوق  العاده صورت می پذیرد.

ماده 34- در صورت انحلال مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، مجمع عمومی هیاتی را برای تسویه اموال و املاک  (احتمالی) مجمع انتخاب و مامور نموده تا اموال و املاک مجمع را طبق مصوبات مجمع کارسازی نموده و شرح کامل امواح و املاک واگذاری شده را به وزارت کشور اعلام نماید.

ماده 35- این اساسنامه در 5 فصل و 35 ماده و 20 تبصره در مجمع عمومی 14/2/1380 به تصویب رسید.